Automatically convert written Vietnamese to phonetic symbols according to IPA

Vietnamese Phonetics:


Example

Hệ thống chữ viết hiện đại của tiếng Việt sử dụng hệ chữ Latin, được phát triển từ những năm giữa thế kỉ 16. Điểm thú vị là mặc dù tiếng Việt vay mượn tới ~70 vốn từ vựng từ Hán ngữ và về mặt loại hình học, tiếng Việt cùng nhóm ngôn ngữ đơn lập đơn âm tiết tính với tiếng Trung, nhưng tiếng Việt lại có nguồn gốc khác biệt với Hán ngữ.

He6 t'oŋ5 cɯ3 viet5 hien6 daj6 kuo4 tieŋ5 Viet6 şɯ4 zuŋ6 he6 cɯ3 Lati1n1, dɯɤk6 fat5 ʈien4 tɯ2 ɲɯŋ3 năm1 zɯɤ3 t'e5 ki4 16. Diem4 t'u5 vi6 la2 măk6 zu2 tieŋ5 Viet6 văj1 mɯɤn6 tɤj5 ~70 von5 tɯ2 vɯŋ6 tɯ2 Han5 ŋɯ3 va2 ve2 măt6 lɔa1j6 hiŋ2 hɔk6, tieŋ5 Viet6 kuŋ2 ɲɔm5 ŋon1 ŋon3 dɤn1 lɤˇp6 dɤn1 ɤˇm1 tiet5 tiŋ5 vɤj5 tieŋ5 Tʐuŋ1, ɲɯŋ1 tieŋ5 Viet6 laj6 kɔ5 ŋuon2 ɣok5 χak5 biet6 vɤj5 Han5 ŋɯ3.